Användarvillkor

Hemsidan travelphoto.gr (Www.travelphoto.gr) erbjuder genom den sina tjänster under följande användarvillkor. Varje besökare på ovanstående webbplats måste läsa och studera dessa villkor noggrant innan de besöker eller använder dess sidor och får, i händelse av oenighet, inte använda dem. I annat fall förutsätts att han accepterar dem uttryckligen och villkorslöst och ger sitt samtycke. Följande användarvillkor gäller för allt dess innehåll travelphoto.gr. Vårt företag förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor, och användare/besökare måste alltid kontrollera eventuella ändringar och, om de fortsätter att använda, antas det att de uttryckligen och ovillkorligen accepterar de ändrade villkoren.

COOKIES
UPPHOVSRÄTT
Alla hans texter travelphoto.gr är skyddade av upphovsrätt i enlighet med lag 2121/93. Varje text på webbplatsen är dess grundares immateriella rättigheter travelphoto.gr. Alla bilder publicerade på travelphoto.gr tillhör travelphoto.gr och fotografen medan deras användning av någon och på något sätt utan skriftligt tillstånd från dess grundare är uttryckligen förbjuden travelphoto.gr! Alla dess sidor travelphoto.gr som artiklar och andra områden, är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras.

FÖRDELAR
Vårt företag tillhandahåller webbplatsens besökare travelphoto.gr en rik samling tjänster, sidor, alternativ och/eller resurser inklusive olika kommunikationsverktyg och mer. På dess sidor travelphoto.gr annonser av alla slag ingår. Befintliga såväl som eventuella nya tjänster som ingår i travelphoto.gr omfattas av dessa användarvillkor, om inte annat uttryckligen anges.

TILLGÅNG - TUR AV BESÖKARES ANSVAR.
Besökaren ansvarar för att få tillgång till sina tjänster travelphoto.gr medan han är ensam ansvarig för sin personliga utrustning med nödvändiga tekniska medel som gör att han kan få tillgång till sina tjänster travelphoto.gr.

Gästerna samtycker till att inte använda dess tjänster travelphoto.gr för:
1. Att publicera, publicera, skicka, överföra eller använda någon annan metod för att lägga upp innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, ärekränkande, vulgärt, våldsamt, kränkande, rasistiskt eller på annat sätt förkastligt kränker integritet och integritet; andras personuppgifter, orsakar hatkänslor och/eller något annat rekommenderat brott.
2. Att skada minderåriga på något sätt.
3. Imitation av någon juridisk eller fysisk person eller falskt påstående om besökarens identitet eller vilseledande påstående om besökarens förhållande och/eller samarbete med en annan juridisk eller fysisk person.
4. Förfalskning eller annan ändring av besökarnas ID för att vilseleda vad gäller ursprunget till innehållet som överförs via dess tjänster travelphoto.gr.
5. Publicering, publicering, sändning, överföring eller användning av annan metod för att installera innehåll av en person som inte har rätt att göra sådant innehåll tillgängligt enligt lag eller på konfidentiell basis.
6. Publicering, publicering, sändning, överföring eller användning av någon annan metod för att installera programvara eller innehåll av någon form (text, bild, ljud, video, animation) som gör intrång i någon enhets upphovsrätt (inklusive affärshemligheter).
7. Lägga upp, publicera, skicka, överföra eller använda någon annan metod för att installera oönskad eller obehörig reklam eller annat reklaminnehåll för produkter, skicka oönskade och oinbjudna e-postmeddelanden och någon annan form av oönskad reklaminnehåll.
Posta, publicera, skicka, överföra eller använda någon annan metod för installation och/eller marknadsföring och/eller distribution av innehåll som innehåller digitala virus eller annan elektronisk kod, filer eller program utformade för att störa, förstöra eller begränsa driften av någon programvara eller datorutrustning eller telekommunikationsutrustning.
9. Störning av tjänster eller avbrott i tjänster eller servrar eller nätverk anslutna till dess tjänster travelphoto.gr eller överensstämmelse med villkoren, procedurerna och reglerna för användning av dessa nätverk.

Hans besökare travelphoto.gr förstår och accepterar det travelphoto.gr förhandskontrollerar inte innehållet, utan att travelphoto.gr och dess dotterbolag förbehåller sig rätten (och inte skyldigheten) av det exklusiva alternativet att vägra att lägga upp/publicera eller flytta eller ta bort innehåll som är tillgängligt via deras tjänster travelphoto.gr. Även travelphoto.gr och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att radera allt innehåll som bryter mot dessa användarvillkor. Besökaren förstår och accepterar att han måste utvärdera och ansvara för alla risker som kan uppstå från användningen av något innehåll, inklusive alla beslut att förlita sig på riktigheten, fullständigheten och/eller användbarheten av något innehåll. I denna mening förstår och accepterar besökaren att han inte kan lita på innehållet som skapas av travelphoto.gr eller lämnas in för publicering på den, inklusive den information som finns tillgänglig på travelphoto.gr, användarsidor och alla dess andra tjänster travelphoto.gr.

Besökaren förstår och accepterar Internets (Internet) internationella karaktär och är engagerad i att respektera och följa de lokala etiska reglerna i varje stat. Specifikt åtar sig besökaren att troget följa lagstiftningen angående överföring av data från Grekland och Europa till tredjeländer.

SKADOR - ERSÄTTNING
Hans besökare travelphoto.gr förstår och accepterar att det behåller det enda ansvaret att kompensera travelphoto.gr och hans medarbetare för alla rättsliga tvister som kan uppstå mellan honom och tredje part på grund av innehållet han gör tillgängligt för publicering, publicering eller annan överföring via hans tjänster travelphoto.gr.

START-AVBROTT AV TJÄNSTER
Den travelphoto.gr förbehåller sig rätten att ändra och/eller tillfälligt eller permanent stänga av delar av eller alla dess tjänster med eller utan meddelande till användare/medlemmar. Besökaren förstår och accepterar det travelphoto.gr förbehåller sig den exklusiva rätten att avsluta användningen av hans/hennes lösenord/tjänster och/eller att avbryta distributionen av hans/hennes innehåll till användare/medlemmar som anser att de har brutit mot bokstaven och andan i dessa användarvillkor.

RELATION MED TREDJE PART
Den travelphoto.gr har inget ansvar för besökarens kommunikation med tredje parts tjänsteleverantörer som annonseras på travelphoto.gr och för alla kommersiella transaktioner som kan uppstå från förhållandet mellan dem.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER - VARUMÄRKEN
Allt dess innehåll travelphoto.gr, inklusive bilder, grafik, fotografier, ritningar, texter, tillhandahållna tjänster och i allmänhet alla arkiv på denna webbplats, är upphovsrätt, varumärken för produkter och tjänster samt varumärken tillhörande travelphoto.gr och skyddas av relevanta bestämmelser i grekisk lag, europeisk lag och internationella konventioner och fördrag. Därför får ingen av dem helt eller delvis utnyttjas, kopieras, modifieras, reproduceras, reposteras eller "laddas upp", överföras eller distribueras på något sätt. Undantag är fallet med individuell lagring av en enda kopia av innehållet på en enkel persondator, för personligt och inte offentligt eller kommersiellt bruk och utan att radera uppgiften om deras ursprung från travelphoto.gr, utan att på något sätt påverka relevanta immateriella och industriella rättigheter. De andra produkterna eller tjänsterna som nämns på webbsidorna för denna nod och bär märken från respektive organisationer, företag, partners, föreningar eller publikationer, är deras egen immateriella och industriella egendom och därför bär dessa organ det relevanta ansvaret. Besökaren förstår och accepterar att han inte ges rätt att reproducera, kopiera, sälja, sälja vidare och/eller kommersiellt utnyttja hela eller delar av dess innehåll på något sätt. travelphoto.gr.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Den travelphoto.gr garanterar inte att sidorna, tjänsterna, alternativen och innehållet kommer att tillhandahållas utan avbrott, utan fel och att fel kommer att korrigeras omedelbart. Även travelphoto.gr garanterar inte att samma eller någon annan relaterad webbplats eller servrarna (servrarna) genom vilka de görs tillgängliga för besökare inte innehåller "virus" eller andra skadliga komponenter. De travelphoto.gr, även om det åtar sig att göra alla rimliga ansträngningar, garanterar inte på något sätt riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten av innehållet, sidorna, tjänsterna, alternativen eller deras resultat.

UNDANTAG AV ANSVAR FÖR INFORMATION/RÅD
Innehållet och informationen i travelphoto.gr är ett erbjudande till sin besökare travelphoto.gr och generellt till Internetanvändargemenskapen och kan inte på något sätt tolkas som giltig information och/eller råd och inte heller på något sätt dölja någon uppmuntran till verksamheten eller icke-specifika handlingar. De travelphoto.gr åtar sig insamling, bearbetning och distribution av dess innehåll, men utan att på något sätt garantera dess perfektion, fullständighet, adekvathet och generellt dess lämplighet och frånvaro av eventuella fel, och mycket mer på grund av dess särskilt stora volym. Därför dess besökare travelphoto.gr, genom att använda sina tjänster på eget initiativ, ta på sig det relevanta ansvaret för att korshänvisa den information som tillhandahålls.

"LÄNKAR" TILL ANDRA WEBBPLATSER
Den travelphoto.gr kontrollerar inte tillgängligheten, innehållet, integritetspolicyn, kvaliteten och fullständigheten av tjänsterna på andra webbplatser och sidor som den hänvisar till genom "länkar", hyperlänkar eller bannerannonser. Därför, för alla problem som uppstår under deras besök/användning, måste användaren gå direkt till respektive webbplatser och sidor, som är fullt ansvariga för tillhandahållandet av deras tjänster. De travelphoto.gr det får under inga omständigheter godkännas eller godkännas av innehållet eller tjänsterna på de webbplatser och sidor som det hänvisar till eller är länkat till på något annat sätt.

TJÄNSTER OCH SIDOR MED PERSONLIG KARAKTER OCH INNEHÅLL
Besökaren förstår och accepterar det travelphoto.gr kan anta nya användarvillkor för sina tjänster inklusive de tidsgränser som ska bibehållas i sina tjänster travelphoto.gr, meddelanden, användarsidor och/eller annat innehåll som postats och/eller postats av användaren/medlemmen. De travelphoto.gr förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra gränserna för innehållslagringsutrymme som tillhandahålls genom sina tjänster till användare/medlemmar.

Kommentarer
Den travelphoto.gr ger besökarna möjlighet att skriva sina egna kommentarer, samtidigt som de låter dem delta i diskussionen med kommentarer som skapats av andra användare genom att skicka skriftliga kommentarer i artiklarna som tillåter kommentarer. Hans gäster travelphoto.gr de måste följa reglerna för gott uppförande och anständighet och inte ägna sig åt olagliga eller omoraliska formaliteter. De travelphoto.gr förbehåller sig rätten att förbjuda eller avbryta visningen av textmeddelandet i händelse av brott mot ovanstående villkor. De travelphoto.gr i inget fall kan det anses att det på något sätt accepterar eller omfattar de personliga idéer eller uppfattningar som uttrycks i dessa utrymmen. Besökare av de relevanta tjänsterna förbehåller sig den immateriella äganderätten till de åsikter som uttrycks i deras meddelanden. I fall att travelphoto.gr få meddelande om att innehållet i alla meddelanden som postats/postats av medlemsanvändare kränker tredje part, förbehåller sig rätten att omedelbart radera meddelandet eller till och med kontot för användaren som skapade det.

TILLÄMPLIG LAG OCH ANDRA VILLKOR
Ovanstående användarvillkor travelphoto.gr, såväl som alla ändringar av dessa, regleras av och kompletteras av grekisk lag, EU-lag och relevanta internationella fördrag. Varje bestämmelse i ovanstående villkor strider mot lag, upphör automatiskt att vara giltig och tas bort från nuvarande, utan att på något sätt påverka giltigheten av de andra villkoren. Detta utgör hela avtalet mellan dem travelphoto.gr och besökaren/användaren av dess sidor och tjänster och binder endast dem. Inga ändringar av dessa villkor kommer att övervägas och kommer inte att utgöra en del av detta avtal om det inte har formulerats skriftligen och införlivats i det.

Integritetspolicy
INLEDNING
Denna sekretesspolicy täcker alla personliga uppgifter om besökarna som samlats in under besöket och användningen av tjänsterna och sidorna på webbplatsen travelphoto.gr. Detta uttalande omfattar även villkoren för insamling, bearbetning och hantering av besökares personuppgifter av travelphoto.gr till alla företag som är anslutna till den. Detta uttalande täcker inte på något sätt förhållandet mellan dess besökare travelphoto.gr och alla tjänster som inte är föremål för dess kontroll och/eller ägande travelphoto.gr. Med tanke på Internets karaktär och volym, under alla omständigheter, inklusive vårdslöshet, travelphoto.gr besökaren av dess sidor, tjänster, alternativ och innehåll ansvarar inte för någon form av skada travelphoto.gr där han går vidare på eget initiativ och med kännedom om nuets villkor.

REKLAM
Den travelphoto.gr är inte ansvarig för den integritetspolicy som tillämpas av annonsörer i deras kontakter med besökare på dessa tjänster.

Användbar information om att använda COOKIES på travelphoto.gr
Den travelphoto.gr kan använda cookies för att identifiera besökaren/användaren av vissa tjänster och sidor travelphoto.grCookies är små textfiler som installeras på din dator eller elektroniska enhet, via din webbläsare, när du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att samla in information som är nödvändig för att mäta effektiviteten på vår webbplats, för att förbättra och uppgradera dess innehåll, för att anpassa det till användarnas efterfrågan och behov samt för att mäta effektiviteten av presentationen och marknadsföringen av vår webbplats på tredje plats partiwebbplatser.In travelphoto.gr Google Analytics och Advertising (Google Adsense) cookies används
Ingen av de cookiefiler som används på vår webbplats samlar in information som identifierar dig personligen. De används endast för statistiska och reklamändamål, för att bestämma de områden där dess tjänster travelphoto.gr är användbara eller populära eller för marknadsföringsändamål (visa annonser relaterade till besökarens intressen).
Hans besökare travelphoto.gr kan konfigurera sin server (webbläsare) på ett sådant sätt att den antingen varnar den om användningen av cookies i specifika tjänster travelphoto.gr eller inte tillåta godkännande av användningen av cookies i alla fall. Om besökaren av hans specifika tjänster och sidor travelphoto.gr inte vill använda cookies för sin identifiering, kan inte längre komma åt dessa tjänster. Menyerna i de flesta webbläsare ger alternativ för hur man hanterar cookies. Dessa alternativ varierar beroende på webbläsare Hur du ändrar inställningarna beroende på vilken webbläsare du använder

Beroende på de alternativ som ges till dig av webbläsaren du använder kan du aktivera installationen av cookies, inaktivera/ta bort befintliga eller bli meddelad varje gång du tar emot cookies. Instruktioner för att hantera och ta bort cookies finns vanligtvis i menyn "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera" i webbläsaren. Du kan också hitta mer detaljerad vägledning på www.youronlinechoices.com/gr som förklarar i detalj hur man kontrollerar och tar bort cookie-filer i de flesta webbläsare.

Observera att, om du avvisar eller inaktiverar cookies på vår webbplats, kan webbplatsernas funktionalitet delvis gå förlorad. Att inaktivera en cookie eller cookiekategori tar inte heller bort cookien från webbläsaren. Ett sådant drag bör göras av dig genom att ändra de interna funktionerna i webbläsaren du använder.

SAMTAL GENOM KOMMENTARER (Kommentarer)
Den travelphoto.gr kan registrera innehållet i meddelanden som skickas av besökarna av de relevanta tjänsterna uteslutande för att upptäcka brott mot deras användarvillkor, som särskilt anges i användarvillkoren, och för inget annat ändamål. De travelphoto.gr får inte avslöja innehållet i de relevanta meddelandena till tredje part, om inte författaren samtycker.

"LÄNKAR" TILL ANDRA WEBBPLATSER
Den travelphoto.gr inkluderar länkar ("länkar") till andra webbplatser (webbplatser), som inte kontrolleras av densamma utan av tredje part (fysiska eller juridiska personer). I inget fall är han ansvarig travelphoto.gr för skyddsvillkoren för besökarnas personuppgifter som dessa organ följer.

IP-ADRESSER
IP-adressen genom vilken besökaren/användarens dator har tillgång till Internet och sedan till travelphoto.gr bevaras av tekniska skäl och används uteslutande för insamling av statistik.

tillämplig lag
Hanteringen och skyddet av personuppgifterna för besökaren/användaren av hans tjänster travelphoto.gr är föremål för villkoren i detta avsnitt samt relevanta bestämmelser i grekisk, gemenskapsrätt och internationell rätt, som de gäller från tid till annan. Dessa termer är formulerade med hänsyn till både den snabba utvecklingen av teknik och i synnerhet Internet och det befintliga - om än underutvecklade - nätverket av rättsliga regler i dessa frågor. I detta sammanhang kommer alla relevanta arrangemang att vara föremål för detta avsnitt. I alla fall travelphoto.gr förbehåller sig rätten att ändra villkoren för skydd av personuppgifter, efter att ha informerat besökare och inom befintlig eller möjlig rättslig ram. Om en besökare inte följer villkoren för skydd av personuppgifter som tillhandahålls häri får han inte använda sina tjänster travelphoto.gr.

Skriv en kommentar

Din e-postadress är inte offentliggjort. Obligatoriska fält är markerade med *