Gebruiksvoorwaarden

De website travelphoto.gr (WWW.travelphoto.gr) biedt via haar haar diensten aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden. Elke bezoeker van bovenstaande website moet deze voorwaarden aandachtig lezen en bestuderen alvorens de pagina's te bezoeken of te gebruiken en mag ze in geval van onenigheid niet gebruiken. Anders wordt verondersteld dat hij ze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt en zijn toestemming geeft. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle inhoud ervan: travelphoto.gr. Respectievelijk behoudt ons bedrijf zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, en gebruikers / bezoekers moeten altijd controleren op mogelijke wijzigingen en, als ze blijven gebruiken, wordt aangenomen dat ze de gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk accepteren.

COOKIES
AUTEURSRECHTEN
Al zijn teksten travelphoto.gr zijn beschermd door het auteursrecht in overeenstemming met Wet 2121/93. Elke tekst van de site is het intellectuele eigendom van de oprichter travelphoto.gr. Alle foto's geplaatst op travelphoto.gr behoren tot travelphoto.gr en de fotograaf, terwijl het gebruik ervan door wie dan ook en op welke manier dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van de oprichter uitdrukkelijk verboden is travelphoto.gr! Al zijn pagina's travelphoto.gr zoals artikelen en andere gebieden, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd.

VOORDELEN
Ons bedrijf biedt aan de bezoekers van de website travelphoto.gr een rijke verzameling diensten, pagina's, opties en/of bronnen waaronder diverse communicatiemiddelen en meer. Op zijn pagina's travelphoto.gr advertenties van alle soorten zijn inbegrepen. Bestaande en eventuele nieuwe services die zijn opgenomen in travelphoto.gr onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

TOEGANG - TOUR DOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEZOEKERS.
De bezoeker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn diensten travelphoto.gr terwijl hij als enige verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke uitrusting met de nodige technologische middelen die hem toegang geven tot zijn diensten travelphoto.gr.

Gasten stemmen ermee in haar diensten niet te gebruiken travelphoto.gr voor:
1. Het plaatsen, publiceren, verzenden, verzenden of gebruiken van een andere methode om inhoud te installeren die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, gewelddadig, beledigend, racistisch of anderszins laakbaar is, schendt privacy en privacy; de persoonlijke gegevens van anderen , veroorzaakt haatgevoelens en/of enig ander aanbevolen strafbaar feit.
2. Op enigerlei wijze schade toebrengen aan minderjarigen.
3. Nabootsing van enige rechtspersoon of natuurlijke persoon of valse verklaring over de identiteit van de bezoeker of misleidende verklaring betreffende de relatie en/of samenwerking van de bezoeker met een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon.
4. Namaak of andere wijziging van bezoekers-ID's om te misleiden over de oorsprong van de inhoud die via haar diensten wordt verzonden travelphoto.gr.
5. Het plaatsen, publiceren, verzenden, overdragen of op een andere manier installeren van inhoud door een persoon die wettelijk of op vertrouwelijke basis niet het recht heeft om dergelijke inhoud beschikbaar te stellen.
6. Het plaatsen, publiceren, verzenden, overdragen of gebruiken van een andere methode om software of inhoud van welke vorm dan ook (tekst, afbeelding, audio, video, animatie) te installeren die inbreuk maakt op het auteursrecht van een entiteit (inclusief handelsgeheimen).
7. Het plaatsen, publiceren, verzenden, overdragen of gebruiken van een andere methode om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame of andere promotionele inhoud te installeren, het verzenden van ongevraagde en ongevraagde e-mails en elke andere vorm van ongevraagde promotie.
Het plaatsen, publiceren, verzenden, overdragen of gebruiken van enige andere methode voor de installatie en/of promotie en/of distributie van inhoud die digitale virussen of enige andere elektronische code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de werking van enige software of computerapparatuur of telecommunicatieapparatuur.
9. Interferentie met diensten of verstoring van diensten of servers of netwerken verbonden met haar diensten travelphoto.gr of naleving van de voorwaarden, procedures en gebruiksregels van deze netwerken.

zijn bezoeker travelphoto.gr begrijpt en accepteert dat travelphoto.gr doet geen voorafgaande controle van de inhoud, maar dat de travelphoto.gr en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht (en niet de verplichting) voor van de exclusieve optie om het plaatsen / plaatsen of verplaatsen of verwijderen van inhoud die beschikbaar is via haar diensten te weigeren travelphoto.gr. Ook de travelphoto.gr en haar bevoegde partners behouden zich het recht voor om alle inhoud te verwijderen die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. De bezoeker begrijpt en aanvaardt dat hij elk risico dat kan voortvloeien uit het gebruik van enige inhoud, moet evalueren en verantwoordelijk moet zijn, met inbegrip van elke beslissing om te vertrouwen op de juistheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van enige inhoud. In die zin begrijpt en aanvaardt de bezoeker dat hij niet kan vertrouwen op de inhoud die is gemaakt door travelphoto.gr of ingediend om erop te worden geplaatst, inclusief de informatie die beschikbaar is op travelphoto.gr, gebruikerspagina's en al zijn andere diensten travelphoto.gr.

De bezoeker begrijpt en aanvaardt het internationale karakter van internet en verbindt zich ertoe de lokale ethische regels van elke staat te respecteren en na te leven. In het bijzonder verbindt de bezoeker zich ertoe de wetgeving betreffende de overdracht van gegevens vanuit Griekenland en Europa naar derde landen getrouw te volgen.

SCHADE - VERGOEDING
zijn bezoeker travelphoto.gr begrijpt en aanvaardt dat zij de enige verantwoordelijkheid behoudt om te compenseren travelphoto.gr en zijn medewerkers voor elk juridisch geschil dat kan ontstaan ​​tussen hem en derden als gevolg van de inhoud die hij beschikbaar heeft gesteld voor plaatsing, publicatie of andere overdracht via zijn diensten travelphoto.gr.

START-ONDERBREKING VAN DIENSTEN
De travelphoto.gr behoudt zich het recht voor om een ​​deel of al haar diensten te wijzigen en/of tijdelijk of permanent op te schorten met of zonder kennisgeving aan gebruikers/leden. De bezoeker begrijpt en accepteert dat travelphoto.gr behoudt zich het exclusieve recht voor om het gebruik van zijn/haar wachtwoorden/diensten te beëindigen en/of de verspreiding van de inhoud ervan aan gebruikers/leden die menen de letter en de geest van deze gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden, stop te zetten.

RELATIE MET DERDEN
De travelphoto.gr is niet verantwoordelijk voor de communicatie van de bezoeker met de externe dienstverleners waarop wordt geadverteerd travelphoto.gr en voor elke commerciële transactie die kan voortvloeien uit de relatie tussen hen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN - HANDELSMERKEN
Al zijn inhoud travelphoto.gr, inclusief afbeeldingen, grafieken, foto's, tekeningen, teksten, geleverde diensten en in het algemeen alle archieven van deze website, zijn auteursrechten, handelsmerken van producten en diensten evenals handelsmerken van travelphoto.gr en worden beschermd door de relevante bepalingen van de Griekse wet, Europese wetgeving en internationale verdragen en verdragen. Daarom mag geen van hen geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd, gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepost of "geupload", verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. Uitzondering is het geval van de individuele opslag van een enkele kopie van de inhoud op een eenvoudige personal computer, voor persoonlijk en niet openbaar of commercieel gebruik en zonder de vermelding van hun oorsprong uit de travelphoto.gr, onverminderd de relevante intellectuele en industriële eigendomsrechten. De andere producten of diensten die op de webpagina's van dit knooppunt worden vermeld en de merken dragen van de respectievelijke organisaties, bedrijven, partners, verenigingen of publicaties, zijn hun eigen intellectuele en industriële eigendom en daarom dragen deze instanties de relevante verantwoordelijkheid. De bezoeker begrijpt en aanvaardt dat hij op geen enkele manier het recht krijgt om de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen en/of commercieel te exploiteren. travelphoto.gr.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De travelphoto.gr garandeert niet dat de pagina's, diensten, opties en inhoud zonder onderbreking, zonder fouten worden aangeboden en dat fouten onmiddellijk worden gecorrigeerd. Ook de travelphoto.gr garandeert niet dat dezelfde of enige andere gerelateerde site of de servers waarmee ze ter beschikking worden gesteld aan bezoekers, geen "virussen" of andere schadelijke componenten bevatten. De travelphoto.gr, hoewel het zich ertoe verbindt om alle redelijke inspanningen te leveren, garandeert op geen enkele manier de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de inhoud, pagina's, diensten, opties of hun resultaten.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE / ADVIES
De inhoud en informatie in travelphoto.gr zijn een aanbod aan zijn bezoeker travelphoto.gr en in het algemeen aan de internetgebruikersgemeenschap en kan op geen enkele manier worden opgevat als geldige informatie en / of advies, noch op enigerlei wijze enige aansporing tot het bedrijf of niet-specifieke handelingen verbergen. De travelphoto.gr verbindt zich ertoe de inhoud ervan te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, maar zonder op enigerlei wijze de perfectie, volledigheid, geschiktheid en in het algemeen de geschiktheid en de afwezigheid van mogelijke fouten te garanderen, en nog veel meer vanwege het bijzonder grote volume. Daarom zijn bezoekers travelphoto.gr, die op eigen initiatief gebruik maakt van zijn diensten, de relevante verantwoordelijkheid op zich neemt voor het doorverwijzen van de verstrekte informatie.

“LINKS” NAAR ANDERE SITES
De travelphoto.gr heeft geen controle over de beschikbaarheid, de inhoud, het privacybeleid, de kwaliteit en volledigheid van de diensten van andere websites en pagina's waarnaar zij verwijst via "links", hyperlinks of banneradvertenties. Daarom moet de gebruiker voor elk probleem dat zich tijdens zijn bezoek/gebruik voordoet rechtstreeks naar de respectievelijke websites en pagina's gaan, die volledig verantwoordelijk zijn voor het leveren van hun diensten. De travelphoto.gr in geen geval mag het worden onderschreven of aanvaard door de inhoud of diensten van de websites en pagina's waarnaar het verwijst of waarnaar op een andere manier wordt gelinkt.

DIENSTEN EN PAGINA'S VAN PERSOONLIJK KARAKTER EN INHOUD
De bezoeker begrijpt en accepteert dat travelphoto.gr kan nieuwe gebruiksvoorwaarden van zijn diensten aannemen, inclusief de tijdslimieten die in zijn diensten moeten worden gehandhaafd travelphoto.gr, berichten, gebruikerspagina's en/of andere inhoud geplaatst en/of geplaatst door de gebruiker/het lid. De travelphoto.gr behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de limieten van de opslagruimte voor inhoud die via haar diensten aan gebruikers / leden wordt aangeboden, te wijzigen.

Opmerkingen
De travelphoto.gr biedt bezoekers de mogelijkheid om hun eigen opmerkingen te schrijven, terwijl ze kunnen deelnemen aan de discussie met opmerkingen die door andere gebruikers zijn gemaakt door schriftelijke opmerkingen te verzenden binnen de artikelen die opmerkingen toestaan. zijn gasten travelphoto.gr ze moeten zich houden aan de regels van goed gedrag en fatsoen en mogen zich niet inlaten met illegale of immorele formaliteiten. De travelphoto.gr behoudt zich het recht voor om de weergave van het tekstbericht te verbieden of te onderbreken in geval van overtreding van de bovenstaande voorwaarden. De travelphoto.gr in geen geval kan worden aangenomen dat het de persoonlijke ideeën of percepties die in deze ruimtes worden uitgedrukt, op enigerlei wijze aanvaardt of omarmt. De bezoekers van de betreffende diensten behouden het intellectuele eigendomsrecht op de in hun berichten geuite opvattingen. In het geval dat de travelphoto.gr bericht ontvangen dat de inhoud van berichten die door lidgebruikers zijn geplaatst / geplaatst, derden beledigt, behoudt zich het recht voor om het bericht of zelfs het account van de gebruiker die het heeft gemaakt onmiddellijk te verwijderen.

TOEPASSELIJK RECHT EN ANDERE VOORWAARDEN
Bovenstaande gebruiksvoorwaarden travelphoto.gr, evenals elke wijziging daarvan, worden beheerst door en aangevuld door het Griekse recht, het recht van de Europese Unie en relevante internationale verdragen. Elke bepaling van de bovenstaande voorwaarden wordt in strijd met de wet, houdt automatisch op geldig te zijn en wordt verwijderd uit het heden, zonder op enigerlei wijze de geldigheid van de andere voorwaarden aan te tasten. Dit vormt de volledige overeenkomst tussen hen travelphoto.gr en de bezoeker/gebruiker van zijn pagina's en diensten en bindt alleen deze. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden zal in overweging worden genomen en zal geen deel uitmaken van deze overeenkomst, tenzij deze schriftelijk is geformuleerd en erin is opgenomen.

Privacybeleid
PREAMBULE
Deze privacyverklaring omvat alle persoonlijke gegevens van de bezoekers die worden verzameld tijdens het bezoek en het gebruik van de diensten en pagina's van de website travelphoto.gr. Deze verklaring omvat ook de voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens van bezoekers door de travelphoto.gr aan alle bij haar aangesloten bedrijven. Deze verklaring dekt op geen enkele manier de relatie tussen zijn bezoekers travelphoto.gr en alle diensten die niet onder zijn controle en/of eigendom vallen travelphoto.gr. Gezien de aard en het volume van internet, onder alle omstandigheden, inclusief nalatigheid, de travelphoto.gr de bezoeker van zijn pagina's, diensten, opties en inhoud is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade travelphoto.gr waarin hij op eigen initiatief en met kennis van zaken van het heden te werk gaat.

RECLAME
De travelphoto.gr is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat adverteerders voeren in hun omgang met bezoekers van deze diensten.

Nuttige informatie over het gebruik van COOKIES op: travelphoto.gr
De travelphoto.gr kan cookies gebruiken om de bezoeker/gebruiker van bepaalde diensten en pagina's te identificeren travelphoto.grCookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer of elektronisch apparaat worden geïnstalleerd wanneer u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om informatie te verzamelen die nodig is voor het meten van de effectiviteit van onze website, het verbeteren en upgraden van de inhoud, het aanpassen aan de vraag en behoeften van gebruikers en voor het meten van de effectiviteit van de presentatie en promotie van onze website op websites van derden .In travelphoto.gr Er worden Google Analytics en Advertising (Google Adsense) cookies gebruikt
Geen van de cookiebestanden die op onze website worden gebruikt, verzamelen informatie die u persoonlijk identificeert. Ze worden alleen gebruikt voor statistische en reclamedoeleinden, om de gebieden te bepalen waarop haar diensten travelphoto.gr nuttig of populair zijn of voor marketingdoeleinden (het weergeven van advertenties die verband houden met de interesses van de bezoeker).
zijn bezoeker travelphoto.gr kan zijn server (browser) zodanig configureren dat hij wordt gewaarschuwd voor het gebruik van cookies in specifieke services travelphoto.gr of in ieder geval de acceptatie van het gebruik van cookies niet toestaan. In het geval dat de bezoeker van zijn specifieke diensten en pagina's travelphoto.gr wenst geen cookies te gebruiken voor zijn identificatie, heeft geen verdere toegang tot deze diensten.De menu's van de meeste browsers bieden opties voor het beheren van cookies. Deze opties zijn afhankelijk van de browser. Hoe u de instellingen kunt wijzigen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt

Afhankelijk van de opties die u krijgt van de browser die u gebruikt, kunt u de installatie van cookies inschakelen, bestaande cookies uitschakelen/verwijderen of een melding krijgen telkens wanneer u cookies ontvangt. Instructies voor het beheren en verwijderen van cookies vindt u meestal in het menu "Help", "Extra" of "Bewerken" van de browser. U kunt ook meer gedetailleerde richtlijnen vinden op: www.youronlinechoices.com/gr waarin in detail wordt uitgelegd hoe u cookiebestanden in de meeste browsers kunt controleren en verwijderen.

Houd er rekening mee dat, in het geval dat u de cookies van onze website weigert of uitschakelt, de functionaliteit van de websites gedeeltelijk verloren kan gaan. Als u een cookie of cookiecategorie uitschakelt, wordt de cookie ook niet uit de browser verwijderd. Een dergelijke stap moet door u worden gemaakt, waarbij u de interne functies van de browser die u gebruikt, wijzigt.

GESPREKKEN VIA COMMENTAAR (Commentaar)
De travelphoto.gr mag de inhoud van de berichten die door de bezoekers van de relevante diensten worden verzonden, uitsluitend opnemen voor het opsporen van schendingen van hun gebruiksvoorwaarden, zoals in het bijzonder bepaald in de gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel. De travelphoto.gr mag de inhoud van de betreffende berichten niet aan derden bekendmaken, tenzij de auteur hiermee instemt.

"LINKS" NAAR ANDERE SITES
De travelphoto.gr bevat links ("links") naar andere websites (sites), die niet door dezelfde, maar door derden (natuurlijke of rechtspersonen) worden beheerd. Hij is in geen geval verantwoordelijk travelphoto.gr voor de beschermingsvoorwaarden van de persoonsgegevens van de bezoekers die deze instanties volgen.

IP-ADRESSEN
Het IP-adres waarmee de pc van de bezoeker/gebruiker toegang heeft tot internet en vervolgens tot travelphoto.gr wordt om technische redenen bewaard en wordt uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van statistieken.

toepasselijk recht
Het beheer en de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker van zijn diensten travelphoto.gr is onderworpen aan de voorwaarden van deze sectie, evenals aan de relevante bepalingen van de Griekse, communautaire en internationale wetgeving, zoals deze van tijd tot tijd van toepassing zijn. Deze termen zijn opgesteld rekening houdend met zowel de snelle ontwikkeling van de technologie en met name het internet als het bestaande - zij het onderontwikkelde - netwerk van wettelijke regelingen op dit gebied. In dit verband zullen eventuele relevante afspraken in deze paragraaf aan de orde komen. In ieder geval de travelphoto.gr behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen, na de bezoekers hiervan op de hoogte te hebben gebracht en binnen het bestaande of mogelijke wettelijke kader. Als een bezoeker zich niet houdt aan de hierin vermelde beschermingsvoorwaarden voor persoonsgegevens, mag hij geen gebruik maken van zijn diensten travelphoto.gr.

Schrijf een reactie

Uw e-mailadres is niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *